ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

„TAUTOS BLAIVYBĖS FONDAS“,  VšĮ MARIJAMPOLĖS GLOBOS NAMAI ,,GIEDRUMA“

 

„Tautos blaivybės fondas“, VšĮ Marijampolės globos namai ,,Giedruma“ (toliau – Globos namai) tvarko asmens duomenis, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Sveikatos priežiūros ir diagnostikos įstaigų asociacijos DIGA asmens duomenų tvarkymo diagnostikos ir gydymo įstaigose elgesio kodeksu (toliau – Elgesio kodeksas) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia. Elgesio kodeksą skaitykite (https://bit.ly/35Q3Xxa).

Duomenų tvarkymo tikslai:

 • Globos namų gyventojų duomenys – socialinių paslaugų teikimo tikslais.
 • Globos namų darbuotojų – vidaus administravimo tikslais.
 • Buvusių Globos namų darbuotojų – saugojami ir teikiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais tikslais ir apimtimi.
 • Sveikatos mokslų specialistus ir socialinius darbuotojus ruošiančių formaliojo šveitimo mokyklų studentų ir darbuotojų – mokymo ir mokslinio tyrimo.

Asmens duomenys yra teikiami tik kompetentingoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Duomenų subjektas turi šias teises:

 • gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • atšaukti savo sutikimą;
 • prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“);
 • prašyti sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai.
 • Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka pateikta Elgesio kodekso 5 priede (https://bit.ly/2FWhKI4) .

Norėdami įgyvendinti duomenų subjekto teises užpildykite prašymą, pavyzdinė forma pateikta Elgesio kodekso 5 priedo priede (https://bit.ly/2QZ9cGx).

Duomenų saugumas

Globos namai įgyvendino organizacines ir technines priemones skirtas užtikrinti asmens duomenų saugumą, kaip nurodyta Elgesio kodekso 4  priede (https://bit.ly/2QZ9mO9)

Duomenų apsaugos pareigūnas

Esant klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo prašome kreiptis į globos namų vadovę el. paštu  info@slaugau.lt arba į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap.digai@gmail.com arba tel. Nr. +370 685 77024.

 

 

 

Paskelbus karantiną Lietuvoje mūsų darbo tvarka

Visi suprantame, kad koronaviruso (COVID-19) sukelta infekcija pavojingiausia vyresnio amžiaus, lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms. Lietuvos, kaip ir daugelio Europos šalių praktika patvirtina, kad socialinės globos įstaigos yra ypač didelės rizikos zonos ir kad šiose įstaigose diagnozuojami globos namų gyventojų ir personalo grupinio užsikrėtimo atvejai.

Rūpindamiesi Socialinės globos namų VšĮ „Tautos blaivybės fondas“ (toliau – Globos namai) gyventojų ir darbuotojų sveikata ir siekdami užkirsti kelią koronavirusui, nuo 2020 m. vasario 28 d., lankytojai į Globos namus neįleidžiami,

2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikoje paskelbus karantiną teikiame tik pagrindines, būtinąsias socialines paslaugas. Naujų gyventojų laikinai neapgyvendiname. Laikomės griežtų higienos reikalavimų, intensyviai vėdiname ir valome patalpas.

Globos namų gyventojai, šiuo metu išvykę ar pageidaujantys laikinai išvykti į namus, sugrįžti gali tik pasibaigus karantino laikotarpiui.

Jeigu Globos namų gyventojui yra įtariama ir/ar diagnozuota COVID-19 infekcija, taikysime įstaigoje patvirtintą gyventojų izoliavimo tvarką, turime apsaugos priemonių, skirtų stabdyti viruso plitimą.

Siekiant užtikrinti, kad asmens duomenų, susijusių su COVID-19 viruso infekcija, tvarkymas nepažeistų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba Reglamentas (ES) 2016/679) ir kituose teisės aktuose įtvirtintų duomenų apsaugos principų, Globos namuose gali būti tvarkomi gyventojo ir jo globėjo (jeigu yra) tapatybės nustatymo, sveikatos ir kontaktiniai duomenys, Globos namų darbuotojo (darbuotojų), turėjusių kontaktą su įtariamu arba sergančiu COVID-19 infekcija Gyventoju asmens duomenys.

Globos namai turi teisę perduoti asmens duomenis kompetentingoms institucijoms be duomenų subjekto sutikimo. Kiekvienas tokio asmens duomenų teikimo atvejis turi būti dokumentuotas.

Kai kurie Globos namų darbuotojai dirbs nuotoliniu būdu, tačiau visą informaciją apie gyventojus, mūsų paslaugas darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 16:45 val. teikiame telefonu Nr. 8 602 37469, elektroniniu paštu: info@slaugau.lt.

 

Iki greito sugrįžimo į kasdienybę!

Likite namuose!

Būkite sveiki!